محاسبه تناسب وزن شما

محاسبه تناسب وزن شما

require
require
require require
require  

چربی بدن شما ......

توضیحخانم‌هامردان
مقدار توصیه شده:20-25%8-14%
بزرگسالان در ایالات متحده، میانگین :22-25%15-19%
چاق :30+%25+%