محاسبه شاخص توده بدنی BMI

شاخص توده بدنی سنین بیشتر از 20 سال:

شاخص توده بدنی
محاسبه bmi
قد
سانتی متر
عددی بین 125 تا 225 انتخاب کنید
وزن
کیلوگرم
به دسیمال وارد کنید
محاسبه شاخص توده بدنی
شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی سنین کمتر از 19 سال:

شاخص توده بدنی
محاسبه bmi
جنسیت
سن
سال
ماه
بین 1 تا 19 سال وارد کنید
قد
سانتی متر
عددی بین 40 تا 225 انتخاب کنید
وزن
کیلوگرم
به دسیمال وارد کنید
محاسبه شاخص توده بدنی
شاخص توده بدن